Alwin Algerie S.A.R.L Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. De volgende voorwaarden gelden altijd en exclusief voor alle contracten afgesloten tussen Alwin Algerie S.A.R.L. en haar cliënten. Slecht na een schriftelijk akkoord door Alwin Algerie S.A.R.L. zal hiervan kunnen worden afgeweken.
 2. De cliënt accepteert deze voorwaarden door het doen van een bestelling of een koopcontract af te sluiten met Alwin Algerie S.A.R.L.
 3. Offertes opgesteld door Alwin Algerie S.A.R.L zijn niet bindend. Slechts offertes, opgesteld door Alwin Algerie S.A.R.L, zijn bindend na schriftelijke acceptatie van de order van de cliënt.
 4. Alwin Algerie S.A.R.L is slechts gehouden aan schriftelijke overeenkomsten. Mocht er in een orderbevestiging een afwijking aan de zijde van Alwin Algerie S.A.R.L worden geconstateerd door de cliënt, dan dient deze de afwijkingen per aangetekende brief onverwijld, doch niet later dan 10 dagen na dagtekening, te kennen te geven.
 5. De klant die een order plaatst is gebonden aan de voorwaarden van voorgenoemde order, tenzij deze is afgewezen door Alwin Algerie S.A.R.L. Alwin Algerie S.A.R.L niet gebonden aan de voorwaarden en beschrijvingen van een order welke verschilt van of iets toevoegd aaneen mogelijke offerte, nadat deze schriftelijk zijn geaccepteerd.
 6. De documentatie, plannen, beschrijvingen, gewichten en implementatie programma’s zijn bedoeld om een algemeen idee te geven over de goederen en binden Alwin Algerie S.A.R.L. op geen enkele wijze.
 7. De reproductie van materiaal, afdrukken, tekeningen en foto’s waar Alwin Algerie S.A.R.L. het copyright van bezit en/of eigenaar van is, is verboden.

Artikel 2. Prijs en betaling

 1. Prijzen zijn afhaalprijzen: verzekering, verpakken, transport en elk bijbehorend risico en verwijdering  zijn voor kosten van de klant, naast de kosten die worden gemaakt voor leveringen buiten Algerije.
 2. Als na uitbrengen van een offerte of na afsluiten van een contract, geplande of onvoorziene veranderingen plaatsvinden in één of meerdere factoren die bepalend zijn voor de prijs, dan is Alwin Algerie S.A.R.L. gerechtigd om de afgesproken prijzen aan te passen. Deze voorwaarde is ook van toepassing op belastingen op toegevoegde waarde (in Nederland: BTW).
 3. Alwin Algerie S.A.R.L. is ook gerechtigd om extra werk, welke niet voor afsluiten van het contract is vastgelegd, te factureren aan de klant. De kosten van het maken van veranderingen aan reeds uitgevoerde orders worden doorberekend aan de klant.
 4. Tenzij anders overeengekomen moet de betaling door Alwin Algerie S.A.R.L. zijn ontvangen binnen de in het contract gestelde termijnen. Bij niet-naleving van deze bepaling is de opdrachtgever in verzuim zelfs zonder enige ingebrekestelling.
 5. Alwin Algerie S.A.R.L. behoudt zich het recht voor om een gedeeltelijke betaling, alsmede een contante betaling op het moment van levering te vragen.
 6. Het verzoek tot schadevergoeding, schadeloosstelling of een reparatie of terugbetaling uit hoofde van deze garanties door de klant, van Alwin Algerie uit welke hoofde dan ook, schort niet haar verplichting tot betalen op. De klant zal zich niet beroepen op de mogelijkheid van verrekening wederzijdse schulden met Alwin Algerie S.A.R.L., om haar verplichting om te betalen te ontlopen.
 7. Uitblijven van de betaling op de vervaldag leidt tot onmiddellijke opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen zonder voorafgaande kennisgeving. De koper zal worden onderworpen door Alwin Algerie S.A.R.L. tot straffen gelijk aan 1,5 maal de rente.
 8. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt door Alwin Algerie S.A.R.L. voor het vorderen van de schuld komen ten laste van de klant.
 9. De klant draagt  de eigendomsrechten van de goederen die de klant  in (gezamenlijk) eigendom bezit over aan Alwin Algerie S.A.R.L. tot de betaling van alle verschuldigde bedragen door de opdrachtgever aan Alwin Algerie S.A.R.L. is voldaan.
 10. Het bedrijf Alwin Algerie S.A.R.L. is gerechtigd onmiddellijke betaling te eisen en/of de voltooiing van haar verplichtingen op te schorten tot ontvangst van de betaling van de opdrachtgever, indien op elk moment van de overeenkomst zij reden heeft om te geloven dat de klant financiële moeilijkheden heeft. Het bedrijf Alwin Algerie S.A.R.L. heeft ook het recht onmiddellijke betaling te eisen en/of voltooiing van haar verplichtingen op te schorten tot ontvangst van betaling als zij bekend wordt met een dreigend faillissement of een staat van insolventie van de cliënt of met een reorganisatie of liquidatie van de cliënt.

Artikel 3. Bezorging

 1. De levertijd genoemd door Alwin Algerie in offertes, orderbevestigingen en contracten of elders is niet beperkend en is niet altijd bindend. Het verstrijken ervan vormt geen verzaking. Alwin Algerie SARL zal er alles aan doen om te voldoen aan het geplande moment van levering.
 2. De levertijd begint op de eerstvolgende werkdag na ontvangst en aanvaarding van de bestelling.
 3. Overschrijding van de levertijd, zoals omschreven in de vorige artikelen, ongeacht de oorzaak, behalve in geval van een ernstige overtreding, geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van het contract of niet-naleving van alle verplichtingen in verband met dit contract. Alwin Algerie S.A.R.L. committeert zich tot overleg met de opdrachtgever in het geval van excessieve overschrijding van de levertijd.
 4. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, is de plaats van levering af fabriek of het magazijn van Alwin Algerie S.A.R.L., alle transport-en verzendkosten, alsmede eventuele risico’s verbonden hieraan, zijn ten laste van de klant.
 5. De levering wordt geacht plaats te vinden wanneer de goederen het magazijn van Alwin Algerie S.A.R.L. verlaten, of wanneer is aangegeven door Alwin Algerie S.A.R.L. in een kennisgeving aan de klant dat de goederen gereed zijn voor aflevering, welke van de twee het eerste voorkomt.
 6. Als de klant niet de zaken verwijderd binnen drie maanden na deze mededeling, is Alwin Algerie S.A.R.L. gerechtigd aan de opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen.
 7. Met betrekking tot gedeeltelijke leveringen: deelleveringen worden beschouwd als afzonderlijke leveringen. Goederen samengesteld door Alwin Algerie S.A.R.L. worden als geleverd beschouwd wanneer de montage is voltooid. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, zelfs als om redenen die buiten de controle van Alwin Algerie S.A.R.L. ligt een functionele test kan niet worden uitgevoerd.
 8. Als om redenen die buiten de controle van Alwin Algerie liggen, sommige delen zijn niet gelijktijdig zijn geleverd met de gemonteerde goederen, terwijl deze geassembleerde goederen naar behoren werken, of indien deze activiteiten, welke niet primair of secundair afhankelijk zijn van Alwin Algerie S.A.R.L. en hadden moeten worden aangevuld door een derde partij niet zijn gerealiseerd, is Alwin Algerie geacht te hebben voldaan aan haar verplichting tot levering, zelfs indien de overeenkomst vereist door de autoriteiten niet werd verkregen.
 9. Elke vordering met betrekking tot goederen, activiteiten en facturering dient te geschieden binnen de vijftien dagen na levering of ontvangst.

Artikel 4. Garantie

 1. Onderworpen aan de bepalingen van de “paragraaf 5” van deze sectie, is deze garantie geldig voor:
  • Een jaar vanaf de datum van levering, zoals omschreven in paragraaf 5 van artikel 3 van deze voorwaarden,
  • Minder dan een jaar indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: een maximum van 20.000 kantelcycli voor de cilinders, distributeurs, pneumatische besturingselementen of andere componenten; tot 300 uur dienstverlening voor de belangrijkste aandrijfas en pompen, een maximum van 100.000 km kilometers voor een voertuig tank.

  Elke afwijking van de bepalingen die door deze afdeling wordt alleen door Alwin Algerie S.A.R.L. aanvaard in een schriftelijke overeenkomst, en vóór de inbedrijfstelling van de goederen.

 2. Eventuele vorderingen wegens gebreken moeten schriftelijk worden ingediend binnen vijftien dagen vóór het verstrijken van de garantieperiode. Aan het einde van die periode is Alwin Algerie S.A.R.L. ontheven van alle aansprakelijkheid voor de goederen. Rechtszaken moet worden aangespannen binnen een jaar na de kennisgeving van de vordering aan Alwin Algerie S.A.R.L.
 3. De defecten aangetoond en bewezen door de opdrachtgever worden gratis gerepareerd of zo nodig vervangen door Alwin Algerie S.A.R.L., na de erkenning van het recht op garantie. De producten of defecte onderdelen moeten ter controle beschikbaar worden gesteld  aan Alwin Algerie S.A.R.L., of aan derden die door Alwin Algerie S.A.R.L. zijn gemachtigd of rechtstreeks naar een plaats van onderhoud of reparatie behorend tot Alwin Algerie S.A.R.L. worden gebracht, en dit naar het oordeel van Alwin Algerie S.A.R.L.
 4. De vervanging van defecte onderdelen gebeurt pas na ontvangst van het defecte onderdeel. De vervangen onderdelen worden eigendom van Alwin Algerie S.A.R.L.. De verzendkosten van oude en nieuwe onderdelen, alsmede de kosten voor verpakking zijn voor rekening van de opdrachtgever. Een vast tarief van DZD 3000 zal in mindering worden gebracht door Alwin Algerie S.A.R.L. voor elke ruil waarvoor wij niet verantwoordelijk worden gehouden. Retouren waarvan de waarde lager is dan DZD 3000 worden niet gecrediteerd. De kosten voor het monteren in een eenheid of in een voertuig, voor reizen en verblijf evenals de apparatuur die nodig is voor de installatie met inbegrip van de olie en verpakken zijn ook voor rekening van de klant. Voor onderdelen die gerepareerd of vervangen zijn, is de garantieperiode drie maanden.
 5. Het bedrijf Alwin Algerie S.A.R.L. garandeert de gebrekkige goederen (of de reserveonderdelen) die zij heeft verstrekt, maar gemaakt zijn door een derde partij, binnen de voorwaarden en tijdens de garantieperiode, zoals gedefinieerd door de fabrikant van de betrokken producten.
 6. Het falen van onderdelen of producten door middel van normale slijtage, alsmede schade aan de verf, alsmede schade veroorzaakt door uitoefening van de onvoorspelbare krachten van buitenaf op de produkten van Alwin Algerie S.A.R.L. zijn niet opgenomen in de garantie.
 7. De klant verbindt zich naar Alwin Algerie S.A.R.L. de geleverde producten te onderhouden en verzorgen als een goede huisvader. Ofwel het ondeskundig gebruik of slecht onderhoud van de geleverde producten ontslaat Alwin Algerie S.A.R.L. van haar garantieverplichtingen. Indien de opdrachtgever eventuele reparaties of veranderingen verricht of maakt aan geleverde producten, is Alwin Algerie S.A.R.L. ontheven van zijn aansprakelijkheid.
 8. Alwin Algerie SARL is ontheven van zijn aansprakelijkheid bij uitval als gevolg van verkeerd gebruik, waar onderhoud niet in overeenstemming is uitgevoerd aan de hand van de voorziene de eisen en stickers, als kleppen of apparaat afdichtingen zijn verbroken, als olie-, vet, druk of spanning, anders dan die zijn goedgekeurd door Alwin Algerie S.A.R.L. worden gebruikt, wanneer de oorzaak van de storing(en) niet kan worden bepaald en wanneer er een andere reden is dan het ontbreken van kwaliteit van de materialen of activiteiten uitgevoerd door Alwin Algerie S.A.R.L.. Tot slot, verliest de cliënt aanspraak op de garantie, wanneer zij niet aan een van haar verplichtingen voldoet.
 9. Naleving door Alwin Algerije S.A.R.L. haar verplichtingen uit hoofde van de garantie gelden als schadevergoeding en zijn uniek en afsluitend per gebeurtenis.

Artikel 5. Risico.

 1. De risico’s voor eventuele schade waar de goederen aan kunnen worden blootgesteld (met inbegrip van schade als gevolg van transport, brand-en waterschade, diefstal, verduistering, enz..) worden overgedragen aan de klant, voor eigen kosten, onmiddellijk na het moment van levering of bij de kennisgeving van verwijdering, welke van de twee zich het eerst voordoet. De klant moet zich zelf verzekeren tegen deze risico’s.
 2. De producten aangeboden aan Alwin Algerie S.A.R.L. voor verwerking, reparatie of controle, zijn voor risico van de opdrachtgever. Alwin Algerie S.A.R.L. is en zal zich voor de producten van cliënten niet verzekeren tegen enig risico.

Artikel 6. Overmacht

 1. Alwin Algerie SARL is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade opgelopen door de cliënt als gevolg van vertraging in de uitvoering, gedeeltelijke oplevering of niet-voltooiing door Alwin Algerie S.A.R.L. van haar verplichtingen in verband met de overeenkomst, indien de vertraging, gedeeltelijke oplevering of niet voltooiing van dit contract is te wijten aan overmacht.
 2. Als afronding van het contract door Alwin Algerie S.A.R.L. is geschorst voor meer dan drie maanden als gevolg van overmacht, wordt het contract van rechtswege beëindigd, zonder rechterlijke tussenkomst of aankondiging vooraf en is Alwin Algerie S.A.R.L. niet verplicht om enige vergoeding te betalen. De beëindiging omvat het recht van Alwin Algerie S.A.R.L. om terugbetaling te verkrijgen van de kosten voor door haar verrichte werkzaamheden, of het terugvorderen van de goederen die werden geleverd. Alwin Algerie SARL informeert de cliënt zo spoedig mogelijk van het bestaan van een overmacht.

Artikel 7. Verantwoordelijkheid

 1. Behalve in geval van een ernstige overtreding en onder voorbehoud van de bepalingen van “artikel 4”, “paragraaf 9”, is Alwin Algerie S.A.R.L. niet  aansprakelijkheid voor schade zoals verlies door het bedrijf en andere indirecte schade.
 2. De klant is gebonden aan Alwin Algerie S.A.R.L. alle kosten, verliezen en schade, betaald of veroorzaakt door of bij aansprakelijkheidsstelling door derden waarvoor Alwin Algerie S.A.R.L. is vrijgesteld  uit hoofde van de voorwaarden overeengekomen met de klant te vergoeden.
 3. Bovendien zal de opdrachtgever Alwin Algerie S.A.R.L. schadeloos stellen voor alle kosten en schade veroorzaakt door mogelijke aansprakelijkheid voor octrooi, schending van auteursrecht, naburige rechten, patenten of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens die voor het uitvoeren van een opdracht verstrekt zijn aan Alwin Algerie S.A.R.L..

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Eigendom van de geleverde of te leveren goederen is alleen overgedragen naar de klant, wanneer de klant de volledige prijs van deze goederen heeft betaald, hetzij met of zonder montage en inclusief kosten en rente.
 2. Een verslechtering van de financiële situatie van de cliënt of enige andere wijziging die op het voldoen aan de verplichtingen van invloed kunnen zijn, moeten onmiddellijk worden gemeld aan Alwin Algerie S.A.R.L.. Alwin Algerie S.A.R.L. behoudt zich het recht voor om de terugkeer van geleverde goederen te vorderen, indien de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet.
 3. De klant die niet het eigendom van de geleverde goederen heeft verkregen is niet toegestaan te garanderen, te vervreemden, te ruilen, toe te vertrouwen, te verpanden of anderszins te vervreemden van zijn bedrijf.
 4. Als Alwin Algerie S.A.R.L. producten zijn geïntegreerd in een groter geheel waarin ze kunnen worden beschouwd als een belangrijk onderdeel, zal het toestel een onverdeelde eigendom van Alwin Algerie S.A.R.L. en de klant worden, waarvan de residuele aandeel terug te keren naar Alwin Algerie SARL wordt bepaald in verhouding met de de waarde van de geleverde producten die behoren tot Alwin Algerie S.A.R.L., is het eigendom onverdeeld tot de volledige betaling is gedaan door opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever is gehouden mee te werken aan maatregelen die zijn genomen door Alwin Algerie S.A.R.L. om haar eigendommen te beschermen. De klant verbindt zich: in geval van inbeslagneming – onmiddellijk de gerechtsdeurwaarder en in het geval van een aanvang van een reorganisatie of liquidatie – om onmiddellijk de wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte te stellen van de eigendomsrechten van Alwin Algerie S.A.R.L. over de producten.
 6. Met betrekking tot producten van de klant die naar Alwin Algerie S.A.R.L. zijn gebracht voor reparatie of onderdelen, montage of iedere andere reden, zal Alwin Algerie S.A.R.L. recht retentie uitoefenen – indien zij dat wenst -, totdat de opdrachtgever heeft voldaan aan alle verplichtingen jegens Alwin Algerie S.A.R.L..

Artikel 9. Annulering

 1. Als Alwin Algerie S.A.R.L. zijn schriftelijke toestemming geeft om de bestelling op verzoek van de opdrachtgever te annuleren, gaat de klant akkoord te betalen voor materialen die worden aangekocht door de Alwin Algerije S.A.R.L., al of niet gebruikt, tegen kostprijs, vermeerderd met de arbeidskosten gemaakt en 10% van de overeengekomen prijs.
 2. In het geval bepaald in de vorige paragraaf, gaat de klant akkoord met:
  • Alwin Algerie S.A.R.L. te compenseren voor vreemde valuta verliezen die voortvloeien uit de annulering.
  • Alwin Algerie S.A.R.L. te waarborgen voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van de annulering.

Artikel 10. Verpakking

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zal de verpakking ten laste van de klant komen en volgens de eisen van Alwin Algerie S.A.R.L. en/of het oordeel van Alwin Algerie S.A.R.L. geschieden.  Het zal niet worden teruggenomen noch zal Alwin Algerie S.A.R.L. aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik ervan of hoe het later wordt verwijderd.

Artikel 11. Schema’s, documenten and gereedschappen

 1. De schema’s, documenten en gereedschappen kunnen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of bekend gemaakt aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Alwin Algerie S.A.R.L.. Specificaties, plannen, schetsen, tekeningen, verslagen van maten en gewichten, catalogi, tekeningen of andere documenten die door Alwin Algerie S.A.R.L. zijn bereid  blijven eigendom van Alwin Algerie S.A.R.L., zelfs indien de klant heeft betaald voor het hebben van hen. Tekeningen documenten en gereedschappen moeten worden teruggestuurd naar Alwin Algerie SARL op eerste verzoek. Met gereedschappen bedoelen we mallen, matrijzen, stempels, kookplaten, controle faciliteiten en apparatuur. .
 2. De verklaringen en informatie die door Alwin Algerie S.A.R.L. zijn afgegeven, evenals berekeningen en resultaten van tests uitgevoerd om de verwachte prestaties van de goederen te meten, betekenen op geen enkele manier dat Alwin Algerie SA.R.L. hiervoor aansprakelijk is: de te leveren zaken kunnen verschillen van dergelijke verklaringen, berekeningen en resultaten. Kleine afwijkingen binnen de normale toleranties zijn toegestaan, zelfs als Alwin Algerie S.A.R.L. heeft toegezegd om te voldoen aan specifiek overeengekomen gegevens.

Article 12. Assemblage

 1. Bij de assemblage van het product, is de montage inbegrepen in de prijs van de geleverde producten door Alwin Algerie S.A.R.L. zolang dit plaatsvindt in de fabriek van Alwin Algerie S.A.R.L. of die van derden geselecteerd door Alwin Algerie S.A.R.L..
 2. De assemblage activiteiten die niet plaatsvinden in de fabriek van Alwin Algerie S.A.R.L., of in fabrieken van door Alwin Algerie S.A.R.L. geselecteerde derden, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever. In dergelijke gevallen moet de klant de nodige assistentie verlenen en apparatuur, gereedschappen en accommodatie opties beschikbaar stellen, altijd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake veiligheid en preventie. Reis-en verblijfskosten worden apart in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
 3. In een dergelijke assemblage zijn de bepalingen met betrekking tot de garantie ook van toepassing.

Article 13. Beëindiging

 1. Indien de opdrachtgever niet op tijd voldoet  aan een van zijn verplichtingen, op enigerlei wijze conform een hoofdcontract en/of een sub contract met Alwin Algerie S.A.R.L., zal de genoemde overeenkomst en/of subcontract van rechtswege geheel of gedeeltelijk beëindigd mogen worden, zulks ter descretie van Alwin Algerie S.A.R.L., zonder gerechterlijke tussenkomst indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet binnen acht dagen na aanmaning per aangetekend schrijven. Dit doet geen afbreuk aan de rechten op latere uitoefening door Alwin Algerie S.A.R.L. van alle andere rechten en leidt niet tot enerlei recht op schadevergoeding voor de klant.
 2. De ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever, de inbeslagneming van bankrekeningen en andere inbeslagnames bij de cliënt leiden tot rechtmatige beëindiging van een deel of het gehele contract en ter descretie van Alwin Algerie SARL en dit zonder enige formaliteit, formeel of rechterlijke tussenkomst, ongeacht of dit contract gedeeltelijk is uitgevoerd of nog niet is uitgevoerd. In dit geval verliest de klant alle rechten die in het contract ten voordele van de cliënt waren en hij heeft geen recht op schadevergoeding, terwijl Alwin Algerie S.A.R.L. het recht op teruggave van de geleverde goederen en/of onmiddellijke betaling van de goederen kan opeisen op reeds geleverde goederen cq verrichte werkzaamheden.

Article 14. Verjaring

Elke actie die door de klant met betrekking tot een contract met Alwin Algerije S.A.R.L. onderneemt, waarin deze Algemene Voorwaarden worden toegepast, verloopt binnen 18 maanden na de sluiting ervan.

Article 15. Toepasselijk recht, Jurisdictie

Elk geschil in de interpretatie, de voltooiing of breuk van het contract zal worden onderworpen aan het Algerijnse recht. In geval van geschil, om welke reden dan ook, is de enige rechter erkend en aanvaard door beide partijen de rechtbank van koophandel van Algiers.